ชื่อ นางสาวจารุวรรณ นบนอบ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาโท -