ชื่อ นางอนุอ่อน แย้มแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี วท.บ.
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาโท -