ชื่อ นางสาวเสาวลี สุขขี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี กศ.บ.
วิชาเอก ฟิสิกส์
วิชาโท -