ชื่อ นางสาวกนกอร ต่างสี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก ฟิสิกส์
วิชาโท -