ทำเนียบครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางวิไลวรรณ เดชเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
นางสุพิศ คงไพฑูรย์
นายโชคชัย บุตรครุธ
   
นางประยูรศรี นวลศิริ
นายประภาส ด้วงตุด
   
นางพัฒนา บุญเดช
นายสรายุทธ หลงขาว
   
นายดำริ จงรักษ์
นางสมฤดี โกบกูล
   
นางสาวพนิดา สานิง
นางสาวพันธ์ทิพย์ แนะแก้ว
   
นายคณิน สังข์ศรี
นางจิราวรรณ ยกรัตน์
   
 
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย