ชื่อ นางสาวพันธ์ทิพย์ แนะแก้ว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี คบ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาโท -