ชื่อ นางสุพิศ คงไพฑูรย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ศษ.บ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาโท -