ชื่อ นางวิไลวรรณ เดชเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท อม.
วิชาเอก ศาสนาเปรียบเทียบ
วิชาโท -