ชื่อ นางประยูรศรี นวลศิริ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ศษ.บ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาโท -