ชื่อ นายโชคชัย บุตรครุธ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
วิชาโท ศิลปะ