ชื่อ นายดำริ จงรักษ์
ตำแหน่ง วิทยากรอิสลาม
วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก ศาสนาอิสลาม
วิชาโท -