ชื่อ นางจิราวรรณ ยกรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาโท