ชื่อ นางสมฤดี โกบกุล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก ธุรกิจศึกษา
วิชาโท -