ชื่อ นายประภาส ด้วงตุด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาตรี บธ.บ
วิชาเอก บริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาโท -