ชื่อ นางพัฒนา บุญเดช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ)
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาโท -