ชื่อ นายคณิน สังข์ศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ
วิชาเอก
วิชาโท