ทำเนียบครูประจำกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางศิริภา อักขะบุตร
นายสุชัด เจียวก๊ก
   

นางจิรวรรณ คีรีรักษ์

นางสาวพรฤดี บุญพรัด
   
นางอาภาภรณ์ สาคันลัย
นางสาววรรณมณี เซี่ยงฉิน
 
นางสุกัญญา อินทรัตน์
นายธีรยุทธ สามารถ
   
นางสาวมนัดดา จิตนุกูล
นางสาวสุจิตรา จันทร์เหล็ก