ชื่อ นางศิริภา อักขะบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ศศ.บ.
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท