ชื่อ นายสุชัด เจียวก๊ก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ศษ.บ.
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท ประวัติศาสตร์