ชื่อ นางจิรวรรณ คีรีรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท (ศษ.ม)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วิชาโท -