ชื่อ นางสาวมนัดดา จิตนุกูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ศษ.บ.
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท -