ชื่อ นางสาววรรณมณี เซี่ยงฉิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาตรี กศ.บ.
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท