ชื่อ นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท จิตวิทยาพัฒนาการ