ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
 
                1. นางสาวนันทวัน มีเย็น   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด DJ.Number One ระดับจังหวัดตามโครงการ To BE Number One วันที่ 9 มิถุนายน 2546
 
          2.นางสาวนันทวัน มีเย็น และนางสาวเพ็ญพร รัตนะมะลิกุล   ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวด " ดีเจ เยาวชนต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๔๗
 
          3.นางสาวนันทวัน มีเย็ฯ และนางสาวเพ็ญพร รัตนะมะลิกุล   ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด " ดีเจ เยาวชนต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๔๗
 
          4.ด.ญ.จันทร์จิรา ทับไทร    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง " คิดแบบวิทยาศาสตร์ จรรโลงชาติ จรรโลงสังคม " ประจำปี ๒๕๔๘ จากมหาลัยราชภัฎภูเก็ต
 
          5.ด.ญ.ชถกานต์ เจียวก๊ก   ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง " คิดแบบวิทยาศาสตร์ จรรโลงชาติ จรรโลงสังคม " ประจำปี ๒๕๔๘ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต