ชื่อ นางสุกัญญา อินทรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท
นาฎศิลป์