ชื่อ นางสาวสุจิตรา จันทร์เหล็ก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี (คบ.)
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท -