ชื่อ นางสาวพรฤดี บุญพรัด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)
วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท -