ชื่อ นางอาภาภรณ์ สาคันลัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี ศศ.บ.
วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์
วิชาโท -