ภาษาไทย

นางศิริภา อักขะบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นายสุชัด เจียวก๊ก
นางจิราวรรณ คีรีรักษ์
นางอาภาภรณ์ สาคันลัย
นายธีรยุทธ สามารถ
นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ
นางสาวสุจิตรา จันทร์เหล็ก
นางสาวพรฤดี บุญพลัด
นางสุกัญญา อินทรัตน์
นางสาววรรณมณี เซี่ยงฉิน
ซาเราะห์ หมัดเจริญ
นางสาวสุภัทรา ชุมแก้ว
นางสาวนิสิตา ขาวล้วน
นางมณดารา แก้วหมุน
Get Adobe Flash player