ชื่อ นายนวพฤกษ์ นิจพรพงศ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา