จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

10

184

191

375

21.53

ม.2

9

171

175

346

19.86

ม.3

9

176

140

316

18.14

รวม ม.ต้น

28

531

506

1037

59.53

ม.4

6

99

143

242

13.89

ม.5

6

78

136

214

12.28

ม.6

7

79

170

249

14.29

รวม ม.ปลาย

19

256

449

705

40.47

รวมทั้งหมด

47

787

955

1742

 

ร้อยละ

45.18

54.82

 

 

Get Adobe Flash player