ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

 

แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

บุคคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/เทียบเท่า

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ฝ่ายบริหาร

0

0

1

0

4

0

0

0

5

 ครู

0

0

9

27

5

9

0

0

50

 พนักงานราชการ

0

0

2

3

0

0

0

0

5

 ลูกจ้างประจำ

3

1

0

1

0

0

0

0

5

 ครูอัตราจ้าง

0

0

2

2

0

0

0

0

4

 ครูผู้ช่วย

0

0

4

19

0

2

0

0

25

รวม

3

1

18

52

9

11

0

0

94

Get Adobe Flash player