ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

 

แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

บุคคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/เทียบเท่า

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ฝ่ายบริหาร

0

0

2

0

4

0

0

0

6

 ครู

0

0

12

32

6

11

0

0

61

 พนักงานราชการ

0

0

2

3

0

0

0

0

5

 ลูกจ้างประจำ

5

1

0

1

0

0

0

0

7

 ครูอัตราจ้าง

0

0

4

4

0

0

0

0

8

 ครูผู้ช่วย

0

0

3

20

0

2

0

0

25

รวม

5

1

23

60

10

13

0

0

112

Get Adobe Flash player