Web Browser หรือมักนิยมเรียกกันว่า Browser
โปรแกรม Internet Explorer

   คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเป็นประตูเปิดเข้าสู่โลก WWW (World Wide Web)  หรือพูดกันอย่างง่ายก็คือโปรแกรม
ที่ใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ต     ที่เรานิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้
โดยเว็บเบราว์เซอร ์ (Web Browser)  จะเข้าใจในภาษา
HTML   นี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ภาษา HTML ในการ
สร้างเว็บเพจ   เพราะโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นั่นสามารถ
เข้าใจ และสามารถทำงานตามคำสั่งของภาษา HTMLได้

         ฉะนั้นเมื่อนักเรียนเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
นักเรียนจะทราบว่าผลลัพธ์ของคำสั่งต่าง ๆ  นั่นทำงาน
ถูกต้องหรือไม่อย่างไร ต้องใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
เปิดดู ซึ่งโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ ในปัจจุบัน
มีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Firefox , โปรแกรม
Internet Explorer หรือโปรแกรม Netscape
Comunicator แต่ส่วนมากนิยมใช้ โปรแกรม Internet
Explorer หรือเรียกย่อ ๆ ว่า IE เพราะเป็นโปรแกรมที่มี
มาพร้อมกับการติดตั้งระบบปฏิบันการวินโดวส์อยู่แล้ว ไม่
่ต้องไปหาโปรแกรมเพิ่มเติม

 
โปรแกรม Netscape Comunicator
โปรแกรม Firefoxข้อควรจำ
      โปรแกรม Web Browser ใช้สำหรับแสดงผลการทำงานหน้าเว็บเพจที่สร้างด้วยภาษา HTML หรือเป็นโปรแกรมสำหรับท่องเว็บนั่นเอง