🔭 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวอลิสา ปาทาน
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ วตะภรณ์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายประทิน ทับไทร
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ ถ่ายง่วน
ตำแหน่ง
รู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรศักดิ์ ขาวล้วน
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพดี คงเพชร
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริปราง เนตรนพรัตน์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพงศกร นบนอบ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางนภัสวรรณ พรหมบังเกิด
ตำแหน่ง
ครู

นางสาวนันทิชา ทวีรัตน์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวฟารินด้า สะมาพงษ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอุบลรัตน์ ชูศรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุธาทิพย์ ส่งเสริม
ตำแหน่ง ครู

นายนัฐวัติ ใจแน่
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปภัสมน จรัสแสงวรกุล
ตำแหน่ง ครู

นายกิตติทัต ม่วงอยู่
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกนกอร ต่างสี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายมานพ สมดวง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง