🎄 ภาษาต่างประเทศ


นางพนิดา คำหอม
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุสุมา จงใจ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอภิญญา แกล้วทนง
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทิรา แสวงกิจ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ หลงขาว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพลอยไพลิน มากผล
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญพันธุ์ ปานแก้ว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุใบ ไกรทอง
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ หยังหลัง
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพัชรพรรณ สาคันลัย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณฤดี เชื้อสูงเนิน
ตำแหน่ง
ครู

นางสาวอาซีสะ หมาดทิ้ง
ตำแหน่ง
ครู

นางสาวกนกวรรณ เสนชู
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

นายธนวัฒน์ แซ่เลี้ยง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

Miss Maria Lourdes Beltran De Castro ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Miss Lydia Alda Mendoza
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Miss Thoun Hsu Aung
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณวิภา สุทธิเกิด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง