🏅 สุขศึกษาพลศึกษา


นายอนุวัฒน์ พลวัฒน์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ จ่าแจ่มกุล
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต. สาคร สูงสม
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาววรวี ทวีทรัพย์
ตำแหน่ง ครู

นายวิโรจน์ อ่อนปาน
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ