✨ วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สู่โลกแห่งอนาคต บนพื้นฐานคุณธรรมความเป็นไทย  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระบบการบริหารจัดการวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. มุ่งปลูกฝั่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปฏิบัติตนเป็นพลเมืองไทยและพลโลกได้อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. มุ่งบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสถานศึกษาความปลอดภัยสร้างโอกาสทางการศึกษา สู่คุณภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย (Goals)

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เน้นเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การคำนวณกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทักษะพื้นฐานอาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวิถีประธิปไตย รักความเป็นไทย  มีจิตอาสามีทักษะชีวิต การคิดอย่างมีวิจารญาณคิดเป็นระบบ มีทักษะกระบานการเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมและศาสนาที่ตนเองนับถือ
3. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพย์ติด ตระหนักรู้และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมบนพื้นฐาน ความเป็นไทยมีคุณธรรม มีภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรม การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษาในทักษะที่จำเป็นพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน มีกำลังใจในการทำงาน มีความการหน้าในอาชีพและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล สนับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่ชัดเจน มีระบบจัดการคุณภาพการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

​อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

“วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง”

เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

“โรงเรียนวิถีคุณภาพ”

ปณิธานโรงเรียน

“ลูก ร.ส.สามัคคี ดูดีสมสง่า เชื่อมั่นศรัทธา เทิดทูนสถาบัน”

ค่านิยมองค์กร

“มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่โลกแห่งอนาคต
Education For The Future”

KTRS -TRUST MODEL

K : Knowledge ความรู้
T : Thai Morality คุณธรรมความเป็นไทย
R : Respect การให้เกียรติ ความเคารพซึ่งกันและกัน
S : Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
T : Transparency ความโปร่งใส
R : Responsibility ความรับผิดชอบ
U : Unity เอกภาพ
S : Student-Centricity นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
T : Technology เทคโนโลยี