🍲 การงานอาชีพ


นายอดิ ติระสัจจา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวรรณภรณ์ สมานราษฎร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวภัทรินทร์ เรืองศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา มาระยาต
ตำแหน่ง ครู

นายนิติ ชูหลิน
ตำแหน่ง
ครู

นายปรีดิพัทธ์ คล่องแคล่ว
ตำแหน่ง
ครู

นายเกษมศักดิ์ ทองสุข
ตำแหน่ง
ครู

นางสาวมลธิรา ขาวหนูนา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย