🧍 ลูกจ้างชั่วคราว


นางณัฐกานต์ เอี่ยนเล่ง
ตำแหน่ง เ
จ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวนุชรี ลูกเหล็ม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวอมรรัตน์ เกกินะ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาวปนัดดา สิริปิยธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นางสุพัตรา นกแก้ว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอุษณี แก้วสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานบัญขี

นางสาวโสรญา ยะลา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

นางสาวสุชาดา แก้วสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวนุจนาถ หมาดชาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล