🧮 คณิตศาสตร์


นายณัฐวุฒิ ขนานใต้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณีต จิตดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุรา วรรณทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพันธ์ณี ใจเที่ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญานี หอมเกตุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประทุมพร พูลเกิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวทิพย์มาลา ชิดเชื้อ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอมลณัฐ หนูพยันต์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญฤดี เนียมสงค์
ตำแหน่ง
ครู

นางสาวพรรณิดา แซ่เตี่ยว
ตำแหน่ง
ครู

นายอนุรักษ์​ ขำเกลี้ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวศรุตา นายาว
ตำแหน่ง ครู

นายนิกร ถ่ายง่วน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ