🌎 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายวิทยา จงรักษ์
ตำแหน่ง
ครู

นางจิราวรรณ ยกรัตน์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัฒนา บุญเดช
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางประยูรศรี นวลศิริ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสารภี พายุ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายธีรเจษ ศรมณี
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐกานต์ รักษา
ตำแหน่ง
ครู

ว่าที่ ร.ต. ไกรสร เกกินะ
ตำแหน่ง
ครู

นายจักรพงษ์ คงอินทร์
ตำแหน่ง
ครู

นายเฉลิมพร ทองศักดิ์
ตำแหน่ง
ครู

นายธีรภัทร ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสมฤดี โกบกุล
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ หมาดทิ้ง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายดำริ จงรักษ์
ตำแหน่ง
วิทยากรอิสลาม