👴 ทำเนียบผู้บริหาร


ชื่อ – สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่งตำแหน่ง
1. นายชลอ นครินทร์พ.ศ. 2507 – 2523อาจารย์ใหญ่
2. นายประทีป ปิ่นแก้วพ.ศ. 2523 – 2528ผู้อำนวยการ
3. นายจรัญ การุณเมธีพ.ศ. 2528 – 2531ผู้อำนวยการ
4. นายรังสฤษฏ์ มณีศรีพ.ศ. 2531 – 2532ผู้อำนวยการ
5. นายเที่ยง ทองเทพพ.ศ. 2532 – 2536ผู้อำนวยการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุพละ ผลิพัฒน์พ.ศ. 2536 – 2540ผู้อำนวยการ
7. นายชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์พ.ศ. 2540 – 2545ผู้อำนวยการ
8. ดร.สนอง โปซิวพ.ศ. 2545 – 2553ผู้อำนวยการ
9. นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์พ.ศ. 2553 – 2555ผู้อำนวยการ
10. นายสมศักดิ์ ณ ถลางพ.ศ. 2555 – 2557ผู้อำนวยการ
11. นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์พ.ศ. 2557 – 2561ผู้อำนวยการ
12. นายกิตติ วิชัยดิษฐพ.ศ. 2561 – 2564ผู้อำนวยการ
13. นายวิโรจน์ วุ่นแก้วพ.ศ. 2564 – 2567 ผู้อำนวยการ