โปรแกรมเท็กเอดิเตอร์ (Text Editor) คืออะไร
โปรแกรม Notepad

           คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขข้อความ
ในการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML นั้นต้องมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเขียน และแก้ไขตัวอักษรซึ่งเป็นคำสั่งต่าง ๆ
ปัจจุบันมี โปรแกรม Text Editor หลายโปรแกรม เช่น
NotePad, EditPlus หรือโปรแกรม Dreamweaver
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้าง
เว็บเพจด้วย
           ในบทเรียนชุดนี้ จะใช้โปรแกรม Notepad ใน
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

โปรแกรม EditPlus
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver
ข้อควรจำ
            โปรแกรม Text Editor ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ แต่โปรแกรม Web Browser ใช้สำหรับแสดงผลการทำงานของ
คำสั่งต่าง ๆ  ที่สร้างจากโปรแกรม Text Editor นั่นหมายความว่าการจะสร้างเว็บเพจ ต้องมีเครื่องมือหรือโปรแกรมทั้ง 2
ประเภท คือ Text Editor และ Web Browser