📢 ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์